Kullanım şartları

www.kobivadisi.com (“Site”), kullan?c?lar?n?n ve üyelerinin, site içerisinde kulland?klar? veya ne suretle olursa olsun payla?t?klar? ki?isel bilgilerini, i?bu ilkeler ile belirlenen ?artlar ile yasadan ve emredici hükümlerden kaynaklanan haller d???nda ya da söz konusu üyenin haberi veya aksi bir talimat? olmaks?z?n, üçüncü ?ah?slarla kesinlikle payla?mamakta, faaliyet d??? hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktad?r.
Site, ki?isel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri gibi Site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü ki?ilerin eline geçmemesi amac?yla her türlü tedbir ve önlemi alacakt?r. ?u kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin al?nmas?na ra?men, üçüncü ?ah?slar?n eline geçen ki?isel bilgiler dolay?s?yla olu?abilecek her türlü maddi/manevi zararlardan Site sorumlu tutulmayacakt?r.

www.kobivadisi.com taraflarca sa?lanan ki?isel bilgileri, kullan?c?lar?na daha iyi hizmet verebilmek ve Site’ yi daha i?levsel k?labilmek ad?na kendi içerisinde de?erlendirece?ini beyan eder.

Site’nin i? bu Yasal Bilgiler hükümlerinde diledi?i zaman de?i?iklik yapma hakk? sakl? olmakla birlikte yap?lacak her türlü de?i?iklik yay?mland??? tarih itibariyle yürürlü?e girer.

KOB?VAD?S?.COM KULLANIM KO?ULLARI SÖZLE?MES?

  1.  KONU VE KAPSAM:

1.1.  Bu sözle?me (“Sözle?me”), www.kobivadisi.com'u (sözle?menin devam?nda “Site” olarak an?lacakt?r) kendi r?zas? ile kullanan/üye olan ve i? bu Sözle?me’yi onaylayarak, Sözle?me’de yer alan her türlü kullan?m ko?ulunu kabul eden Kullan?c?/Üye aras?nda akdedilmektedir.

1.2.  ?? bu Sözle?me, Site’nin ve Site’de yer alan veri taban? ile ilanlar?n kullan?m ko?ullar?n?, sistemin i?leyi?ini ve Taraflar aras?ndaki ?artlar? belirlemektedir. Site, i? bu Sözle?meyi gerekli gördü?ü zaman, kullan?c?lar? önceden haberdar etmeksizin, gerekli de?i?iklikleri yapma hakk?n? sakl? tutmakla birlikte söz konusu de?i?iklikler, de?i?tirilmi? sözle?menin Web Sitesi’ne konulmas?yla derhal yürürlük kazan?r. Bu de?i?ikliklerden haberdar olmak için Kullan?c?’lar?n i? bu Web Sitesi’nin ilgili k?s?mlar?n? ziyaret etmeleri gerekmektedir.

1.3.  Site, ?irketlerin, yat?r?mc?lar?n, ve markalar?n bilgilendirme amac?yla ücretsiz olarak tan?t?ld??? ba??ms?z çevrimiçi (online) bir veritaban?d?r. Site ayn? zamanda, Siteye üye olmak ko?uluyla, belli bir ücret mukabilinde, üyelere (Üyeler) site kapsam?nda kayd? bulunan ?irket ve markalar için ilan verme imkân? da tan?maktad?r.

1.4.  Sözle?me ko?ullar?n? kabul etmeyen Kullan?c? veya Üye; Site’yi kullanmaktan vazgeçmelidir. Site’yi kullanmaya devam eden Kullan?c?’n?n/ Üye’nin, Sözle?me’de belirtilen tüm hükümleri kabul ve ikrar etti?i kabul edilir.

  1.  S?TEYE ÜYEL?K

2.1.  Site’ye üye olmak isteyen kullan?c?, Site’de yer alan Üyelik Formu’nda ve profil sayfas?nda yer alan bilgileri eksiksiz ve do?ru ?ekilde doldurur, kimlik bilgilerinin do?rulu?u onaylan?r ve i? bu Kullan?m ?artlar? Sözle?mesi kabul edilerek üyelik kayd? olu?turur. Üyelik i?lemi tamamlanmadan i?bu sözle?mede tan?mlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 18 ya??ndan küçükler Site’ye üye olamazlar. Tüzel ki?i Üyeler için tüzel ki?iyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olan ki?iler ba?vuru yapmal?d?r. Site taraf?ndan i?bu sözle?me kapsam?nda geçici olarak üyelikten uzakla?t?r?lm?? veya üyelikten süresiz olarak men edilmi? gerçek yahut tüzel ki?iler Site’ye üye olamaz. Bu durumda Site'ye kay?t i?lemlerin tamamlanm?? olsa dahi üyeli?in do?urdu?u haklar?n kullan?lmas? her zaman engellenebilir.

2.2.  Site herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülü?ü bulunmadan ve derhal yürürlü?e girecek ?ekilde i?bu Sözle?me’yi tek tarafl? olarak her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin feshedebilir veya Sözle?me’yi feshetmeden de Üyeli?e son verebilir yahut geçici bir süre ile ask?ya alabilir. ??bu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeli?e son verme ve üyeli?i durdurma kararlar?; (Örne?in Sözle?me’ye ayk?r?l?k, Site kurallar?na ayk?r?l?k, Üyenin i?lemlerinin veya i?lemleri sonucunda ortaya ç?kan durumun bilgi güvenli?i sistemi uyar?nca bir risk olu?turdu?unun tespit edilmesi, Site’nin yönetsel ve ticari kararlar? gibi) nedenlere dayanarak ve  bunlarla s?n?rl? olmaks?z?n Site’nin takdiri ile al?n?r.

  1.  GENEL HÜKÜMLER:

3.1.  Site, Site’ de bilgilerine veya ilan?na yer verilen hiçbir ?irket, marka, yat?r?mc? veya ilan sahibi ad?na faaliyet göstermedi?i gibi bunlar?n sat???n? te?vik edici veya özendirici hiçbir faaliyet göstermemektedir. Site kapsam?nda yer alan içerik veya ilan, kullan?c?lar? bilgilendirme amac?na hizmet etmekte olup, Site veya herhangi bir ?irket veya yat?r?mc? ad?na yap?lan bir icap veya icaba davet niteli?i ta??mamaktad?r. Site yönetimi, site içeri?inde bulunan bilgilerin geçerlili?i, do?rulu?u veya kesinli?ini veya sitede bilgileri yer alan ?irket veya yat?r?mc?larla ilgili sunulan bilgi, ürün veya hizmetlerin kalite ve güvenilirli?ini taahhüt etmemektedir.

3.2. Site’de yer alan ilanlara ili?kin olarak yer alan resim, foto?raf ve görsel verilerin mülkiyet ve fikri haklar?, ilgili ?irket, marka veya yat?r?mc?lara aittir. Bunlarla ilgili olarak, ilgili ?irket, marka veya yat?r?mc?lar taraf?ndan resim ve görsel verilerin kald?r?lmas? talep edildi?i takdirde Site Yönetimi, bunlar? kald?rmay? kabul ve taahhüt eder. Söz konusu resim, foto?raf ve görsel verilerin do?rulu?u, sahteli?i, hata ve yanl??l???ndan dolay? Site Yönetimi’nin hiçbir sorumlulu?u ve bunlar?n do?rulu?u konusunda bir taahhüdü bulunmamaktad?r.

3.3.  Site’de bilgisi yer alan ?irket, marka veya yat?r?mc?lara ili?kin bilgiler, ?irket, marka sahipleri ile yat?r?mc?lar taraf?ndan verilen bilgiler ?????nda güncel tutulmaya çal???lmaktad?r. Bununla birlikte, sitede yer alan, ?irket, yat?r?mc?lara ili?kin bilgilerin do?rulu?u veya kesinli?ini garanti edilmemektedir. Site Yönetimi, Site’ de yer alan her hangi bir fiyat bilgisine dayanarak  gerçekle?en veya gerçekle?meyen i?lem veya sözle?meden do?an herhangi bir sorumlulu?u bulunmad???n? aç?kça beyan etmektedir. Herhangi bir ?ekilde ?irket ve sahipleri ile yat?r?mc?lar taraf?ndan sözü edilen ?irket veya yat?r?mc?lara ili?kin bir ?ikayet veya itiraz halinde sözü edilen hususu/hususlar, Üye’ye haber vermek suretiyle Siteden kald?r?l?r.

3.4.  Site kapsam?nda yer alan bilgiler ve ilan sahiplerince verilen ilanlar kullan?c?lar? bilgilendirme amac?na hizmet etmekte olup, kullan?c?lar?n, sitede yer alan bilgilere dayanarak alaca?? kararlardan veya do?acak zararlardan Site Yönetimi hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Site Yönetimi, kullan?c?lar?n, Site’ de yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü ki?ilerle girmi? oldu?u hukuki ili?kinin taraf? olmay?p, bu ili?kilerden do?acak hiçbir sorumlulu?u kabul etmemektedir. Kullan?c?lar ve Üyeler, Site içeri?inden, veritaban?ndan ve ilan sahiplerince verilen ilanlardan edindi?i bilgilerini do?rudan kendisi gayrimenkul, ?irket, marka ve tellall???/komisyonculu?u faaliyetini yürütecek ?ekilde kullanamaz.

3.5.  Site Yönetimi, her ne surette olursa olsun Site’ ye eri?imin aksamas?nda, engellenmesinden do?an hiçbir sorumlulu?u kabul etmemekte olup istedi?i herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin ve önceden herhangi bir bildirimde bulunmaks?z?n faaliyetine son verme hakk?n? sakl? tutmaktad?r.

3.6.  Site Yönetimi, Site’ de yer alan ve üçüncü ?ah?slara ait ba?ka internet sitelerine yönlendiren ba?lant?lar (linkler)’ a do?rudan veya dolayl? olarak eri?imden do?acak zararlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.7.  Site'nin virüs, trojan ve benzeri amaçl? yaz?l?mlardan ar?nd?r?lm?? olmas? için mevcut imkanlar dahilinde tedbir al?nm?? olmakla birlikte, nihai güvenli?in sa?lanmas? için Kullan?c?, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumay? sa?lamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullan?c?, Site'ye girmesi nedeniyle, kendi yaz?l?m ve i?letim sistemlerinde olu?abilecek tüm hata ve bunlar?n do?rudan ya da dolayl? sonuçlar?ndan kendisinin sorumlu oldu?unu kabul eder.

3.8. Kullan?c?lar yaln?zca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde i?lem yapabilirler. Kullan?c?lar?n, Site dahilinde yapt??? her i?lem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.9. Üyenin, yat?r?mc?n?n veya ?irket veya sahibinin Site’de bilgisi yer alan ?irket, marka veya yat?r?mc? bilgisi ile ilgili bilgilerin Site’den kald?r?lmas?n? talep etti?i takdirde Site Yönetimi, bu bilgileri Site’den kald?r?r.

3.10. Üye/ler taraf?ndan Site’ye kaydedilen ilan, reklam, resim, foto?raf, sesli ve/veya görsel verilerin mülkiyet, fikri hak ve sorumlulu?u Üye’ye aittir. Bununla birlikte Üye/ler, ayr?ca yaz?l? muvafakat aranmaks?z?n bu say?lanlar?n Site’de yer almas?na, i?bu sözle?menin imzalanmas? ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir ?ekilde 3. ?ah?slar taraf?ndan sözü edilen ilan, reklam, resim, foto?raf, sesli ve/veya görsel verilere ili?kin bir ?ikayet veya itiraz halinde sözü edilen hususu/hususlar, Üye’ye haber vermek suretiyle Siteden kald?r?l?r.

  1.  ?LAN H?ZMET?:

4.1.  Site, Üyelerine bayilik, franchising, franchise, ürün sat???, master franchise vb. ve proje ekleme, ?irket ilan? verme, firma i? birli?i ve giri?im ilan verme olana?? tan?maktad?r. Site’de ilan verilmesi gerekti?inde ücrete tabidir. Siteye ilan veren Üye, vermi? oldu?u ilan içeri?inde bulunan bilgi ve görselin gerçekli?inden, kesinli?inden, do?rulu?undan ve hukuka uygunlu?undan kendisi sorumludur. Site Yönetimi, Site’ ye verilen ilanlar?n içeri?inden veya bu ilanlar?n do?rulu?undan, kesinli?inden veya geçerlili?inden sorumlu olmad???n? beyan eder.

4.2.  ?lan sahibi Üye, Site’ nin kullan?m amac? d???nda veya hukuka yahut ahlak ve adaba ayk?r? ilân veremez. Aksi durumun tespiti halinde Site Yönetimi, üyeli?ine derhal son verme haklar?n? sakl? tutar. Bu maddeye ayk?r?l?k nedeniyle üçüncü ki?i veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Site’nin her türlü zarar?n?, avukatl?k ücreti ve yarg?lama giderleri de dâhil olmak üzere Üye tazmin eder.

4.3.  ?lan sahibi Üye, ilan verdi?i ?irketlerden sat?lm?? veya ortak alm?? olanlar?n?n ilânlar?n? ilgili taraflar?n mutab?k kalmas?ndan itibaren en geç 3 i? günü içerisinde siteden kald?rmakla yükümlüdür.

4.4.  Site’ de yer alan ilanlara dayal? olarak, ilan veren Üye ile kullan?c? aras?nda kira, sat??, ortakl?k ve her ne isimle an?l?rsa an?ls?n yap?lan sözle?meler, tamamen ilan sahibi Üye ve ilana ba?vuran kullan?c? aras?nda yap?lmaktad?r. Site ilan sahibinin temsilcisi, acentesi veya ticari mümessili olmay?p, verilen ilanlar?n do?rulu?unu ve gerçekli?ini de garanti etmemektedir. Site Yönetimi, Site’ ye verilecek ilana dayal? olarak yap?lan sözle?melerin taraf? olmad??? gibi bu sözle?melerden do?acak hiçbir sorumlulu?u kabul etmemektedir.

4.5.  ??bu Sözle?me kapsam?nda verilebilecek ilanlarla ilgili ücretler, ödeme ko?ullar? ve ilan yay?nlanma süreleri Site’nin ilgili bölümünde yer almakta olup, Üye, yay?nlamak istedi?i ilan say?s? ve ilan?n yay?nlanaca?? süre esas al?narak, Site Yönetimi taraf?ndan belirlenen ücreti öder. Ücret, ilan verilmeden önce pe?in olarak ödenir. ?lan, Üye taraf?ndan belirlenen ve kar??l???nda ücreti ödenen süre boyunca yay?nlan?r.

4.6.  Üye, ilan ücretini çe?itli biçimlerle (kredi kart?, banka havalesi, eft v.b) ödeyebilir Bu usuller Site’nin ilgili bölümlerde yap?lan aç?klamalarda belirtilmektedir. Üye, burada belirtilen aç?klamalara ve Site’nin ilgili bölümünde yer alan ödeme seçeneklerine göre ücret ödemelerini gerçekle?tirmekle mükelleftir.

4.7.  Site Yönetimi, gerekli gördü?ü zaman, kullan?c?lar? önceden haberdar etmeksizin, ilan ücretinde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutmaktad?r.

4.8.  Site Yönetimi, Site’de yay?nlanan ilanlar?n hukuka ve ahlaka ayk?r? olmas?, ba?kalar?n?n ?ahsi ve ticari haklar?na tecavüz edici nitelik ta??mas? veya bu yönde yap?lan ihtarlara muhatap olmas? veya i?bu sözle?me ve Site’de yer alan kural ve ko?ullara do?rudan veya dolayl? olarak ayk?r? olmas? veya i?bu sözle?menin 2.2 maddesinde belirtilen ?art ve ko?ullar?n olu?mas? gibi sebeplerle Kullan?c?/Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilan?n?n yay?n?n? veya hakk? geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Site Yönetimi bahsi geçen duruma ili?kin Kullan?c?/Üye’ye iade faturas? kar??l???nda herhangi bir geri ödemede bulunmayaca??n? ayn? ?ekilde Kullan?c?/Üye de ilgili ilan veya hak için ödemi? oldu?u bedelin iadesini Site Yönetimi’nden talep ve dava etmeyece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9.  Site üzerinden al?nan herhangi bir hizmet için tahsil edilen ücret altyap? eksikli?i olmad??? sürece iptali istenemez.

  1.  G?ZL?L?K

5.1.  Site, kullan?c?lar?n?n ve üyelerinin, site içerisinde kulland?klar? veya ne suretle olursa olsun payla?t?klar? ki?isel bilgilerini,  www.kobivadisi.com Gizlilik ?lkeleri ile yasadan ve emredici hükümlerden kaynaklanan haller d???nda üçüncü ki?ilerle payla?mayacakt?r. Site, ki?isel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri Site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü ki?ilerin eline geçmemesi amac?yla her türlü tedbir ve önlemi alacakt?r. ?u kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin al?nmas?na ra?men, üçüncü ?ah?slar?n eline geçen ki?isel bilgilerden Site sorumlu tutulmayacakt?r. ??bu Sözle?me ve Gizlilik Sözle?mesi hükümleri birbirlerini tamamlay?c? niteliktedir

  1.  F?KR? VE SINA? MÜLK?YET HAKLARI

6.1.  Site’ nin arayüzü, Site Veritaban?, tasar?m?, içeri?i, metin, imge, html kodu ve di?er kodlar? ile algoritmas? dahil olmak ancak bunlarla s?n?rl? olmaks?z?n Site’ye aittir yahut Site taraf?ndan yasal ?ekilde kullan?lmaktad?r. Kullan?c?lar, Site’ye ait fikri haklar? ve Site unsurlar?n? satmak, yeniden satmak, i?lemek, da??tmak, payla?mak ve sergilemek hakk?na sahip de?ildirler. Site, i?bu Sözle?me kapsam?nda kullan?c?lar?n kullan?m?na sundu?u Hizmetler, Site içeri?i ve bilgiler, telif haklar?na tabi çal??malar, ticari görünüm veya bu portal vas?tas?yla sa?lad??? ba?kaca varl?k ve bilgilere yönelik tüm haklar?n mülkiyetini uhdesinde sakl? tutmaktad?r. Bu bilgilerin kullan?lmas? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla s?n?rl? olmaks?z?n ilgili di?er hükümler kapsam?nda suç te?kil edecek olup, bu eylemleri gerçekle?tirenler hakk?nda hukuki ve cezai takibatlar uygulanacakt?r

6.2.  KOB? VAD?S? markas? ve logosu tescilli markalar olup, her ne suretle olursa olsun, bunlar?n kullan?c?larca kullan?lmas? marka tecavüzü te?kil etmektedir.

  1.  YETK?

7.1.  ??bu Sözle?me Türk Hukuku’na tabi olup, i?bu Sözle?me’den do?abilecek her türlü ihtilaf?n çözümünde ?stanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

8.1.  Kullan?c?lar, i?bu sözle?me hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmi? olmaktad?rlar. Kobi Vadisi diledi?i zaman i? bu sözle?me hükümlerinde de?i?ikli?e gidebilir ve bu de?i?iklikler Site üzerinde yay?nland??? tarihte yürürlü?e girer.