demo

Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi Nedir?

Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi Nedir? Aralarındaki Farklar Nedir?

Finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi arasındaki fark, finansal muhasebenin, finansal tablolar oluşturmak için muhasebe verilerinin toplanması, yönetim muhasebesi ise ticari işlemleri muhasebeleştirmek için kullanılan dâhili işlemdir. Yönetim muhasebesi eğitimi ve finansal muhasebe eğitimi birbirinden farklıdır. Finansal muhasebe konusunda eğitim, üniversitelerin ilgili bölümlerinde ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika programları ile verilmektedir.

Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi

Finansal ve yönetim muhasebesi arasındaki temel fark, finansal muhasebenin kuruluş dışındaki taraflara bilgi sağlamayı, yönetim muhasebesi bilgilerinin ise kurum içindeki yöneticilerin karar vermesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Muhasebe ilkelerini kullanarak mali tablo hazırlama, düzenleyici kuruluşlar ve finansal kurumlar ile çok ilgilidir. Ticari işletme yönetimine iyi dönüşmeyen çok sayıda muhasebe kuralı olduğundan, dâhili işletme tarafından işletme analizi için farklı muhasebe kuralları ve prosedürleri kullanılmaktadır.

Finansal ve Yönetim Muhasebesi Farkları

Sistemler Bakımından

Finansal muhasebe, şirketin nasıl çalıştığının genel sistemini değil, yalnızca kar elde etmeyi önemser. Tersine, yönetim muhasebesi darboğaz operasyonlarını arar ve darboğaz sorunlarını ortadan kaldırarak karı artırmanın çeşitli yollarını inceler.

Raporlama Odakları

Finansal muhasebe, iç ve dış paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşılacak finansal tablolar oluşturmaya odaklanmıştır. Yönetim muhasebesi, bir şirket içinde paylaşılacak operasyonel raporlamaya odaklanır.

Ayrıntılık

Finansal muhasebe tüm işletmeye bakarken, yönetim muhasebesi raporları daha ayrıntılı bir düzeydedir. Yönetim muhasebesi ürüne, ürün grubuna, müşteriye ve coğrafi bölgeye göre kar gibi ayrıntılı raporlara odaklanır.

Verimlilik

Bir işletmenin karlılığı ve verimliliği finansal muhasebe yoluyla raporlanır. Yönetim muhasebesi, bir soruna neyin neden olduğunu ve bu sorunun nasıl çözüleceğini bildirir.

Zamanlama

Mali tabloların bir muhasebe döneminin sonunda olması gerekirken, yöneticilere derhal harekete geçebilecekleri ilgili bilgileri sağlamak için yönetim raporları daha sık yayınlanabilir.

Kanıtlanmış Bilgi

Finansal kayıtların doğru olduğunu kanıtlamak için büyük bir hassasiyet gereklidir. Finansal muhasebe, raporlama için bu doğru verilere dayanırken, yönetim muhasebesi genellikle kanıtlanmış gerçeklerin aksine tahminlerle ilgilidir.

Standartlar

İç tüketim için yönetim muhasebesi yapıldığında, bu bilgileri derleyecek standartlar yoktur. Diğer yandan, finansal muhasebe çeşitli muhasebe standartlarına uymalıdır.

Zaman Dilimi

Finansa muhasebe, geçmişte elde edilmiş olan finansal sonuçları incelemek için geçmişe bakar, bu yüzden tarihsel olarak odaklanmıştır. Yönetim muhasebesi geleceğe tahminle bakar.

Değerleme

Finansal muhasebe, bir şirketin varlık ve yükümlülüklerinin uygun değerini bilmekle ilgilidir. Yönetim muhasebesi sadece bu kalemlerin bir şirketin verimliliğine olan değeri ile ilgilidir. Yönetim muhasebesi, raporları yalnızca şirket içinde paylaşılır ve bu nedenle bu tür kural ve düzenlemelere tabi değildir ve yasaların herhangi bir muhasebe standartlarına uyması gerekmez.

Yönetim Muhasebesi Nedir?

Yönetim muhasebesi, yöneticilerin bir şirket içinde karar vermelerine yardımcı olmak ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yöneticilerin bilgilerini tanımlama, yorumlama, analiz etme ve iletme sürecidir.

Toplanan veriler, şirket tarafından satın alınan ürün veya hizmetlerin maliyetleri ile ilgili ticari faaliyetlerin yönetimini bildiren tüm muhasebe alanlarını kapsamaktadır. Yönetim muhasebecileri bütçeleri, işletme faaliyet planını ölçmek için kullanırlar.

Yönetim muhasebesi, finansal ya da finansal olmayan bilgilerin planlaması, kontrolü, sürekli gelişme ve karar alma amacıyla nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgilenir. Yönetim muhasebesi, pay sahipleri ve müşterilerin, değerini artırmak için kaynakların daha etkin ve daha verimli kullanımını amaçlar.

Finansal muhasebenin iki türü nakit ve tahakkuktur. Her ne kadar farklı olsalar da her iki yöntem de ay, çeyrek ya da mali yıl gibi belirli bir dönemin sonunda işlem verilerini kaydetmek, analiz etmek ve raporlamak için aynı kavramsal çift giriş muhasebesi çerçevesine dayanır.

Yönetim literatüründe finansal muhasebenin bir kuruluş hakkında finansal bilgileri ifade etmek için kural ve prosedürleri içerdiği kapsamlı bir şekilde temsil edilmektedir. Yüksek düzeyde finansal muhasebe bilgisine sahip olan bireyler, bu bilgileri kuruluşun algılanan finansal sağlığı ve bakış açısına göre hayati kararlar almak için kullanılabilir.

Bu tür kararlar istihdam potansiyelini değerlendirmeyi, para ödünç vermeyi, kredi vermeyi ve mülkiyet hislerini almayı veya satmayı içerebilir.

Finansal muhasebe, hem yerel hem de uluslar arası muhasebe standartlarına göre yönetilmektedir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, herhangi bir yetki alanında kullanılan finansal muhasebe yönergeleri için standart çerçevesidir. Muhasebecilerin finansal tabloların kaydedilmesi, özetlenmişse ve hazırlanmasında izlediği standartları, sözleşmeleri ve kuralları kapsar.

Diğer taraftan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, belirli işlem türlerinin ve diğer olayların finansal tablolarda nasıl raporlaması gerektiğini belirten bir dizi uluslar arası muhasebe standardıdır.

Yönetim Muhasebesi Karar Vermede Nasıl Yardımcı Olur?

Yönetim muhasebesi, hızlı kararların alınması gereken oldukça rekabetçi ve hızlı iş ortamlarında çok etkilidir. Bu kararların satış taktiği, bütçeleme veya nakit akışı yönetimi ile ilgili olması gerekebilir. Yönetim muhasebesi, durumu hızlı bir şekilde anlamak için operasyonel kararlar almaya yardımcı olmaktır.

Bir internet sitesinin bulut bilişim hizmetlerine abone olduğunu varsayalım. Bulutta yer kiralamak için aylık fiyatlar artırıldı. İnternet şirketinin yöneticileri, fiyat artışlarının çok maliyetli olup olmadığını görmek için bütçeleri kullanabilir ve maliyeti düşürmeye ve operasyonel verimliliği artırmaya karar verebilir.

Şirket bulut hizmetlerine diyelim ki 100 dolar bütçelidir ve bu haftaya ait fiili harcama 200 dolardır. Yöneticiler, bütçeler ile fiili maliyetler arasında yüzde 100’lük bir fark olduğunu bilir. Bir yönetici muhasebeci, bütçelerindeki fiyatlar konusundaki beklentilerini artırmayı veya bütçe maliyetlerini karşılamak için başta bir sağlayıcıya geçmeyi tavsiye eder.

Finansal Muhasebe Nedir?

Finansal muhasebe, bir şirketin bütün finansal işlemlerini takip eden uzmanlaşmış bir muhasebe dalıdır. Standart kurallar kullanarak işlemler kayıt edilir, özetlerin ve gelir tablosu veya bilânço gibi finansal tablolarda sunulur.

Şirketler, finansal tabloları rutin olarak yayınlar. Finansal muhasebenin amacının bir şirketin değerini bildirmek olmadığını belirtmek önemlidir. Finansal muhasebenin amacı, bir şirketin kendi değerini değerlendirmesi için başkalarına yeterli bilgi sağlamaktır.

Finansal muhasebe, belirli bir süre boyunca iş faaliyetlerinden kaynaklanan sayısız işlemin kaydedilmesi, özetlenmesi ve raporlanması sürecini içeren belirli bir muhasebe dalıdır. Bu işlemler bilânço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu da dâhil olmak üzere, şirketin belirli bir dönemdeki faaliyet performansını kaydeden finansal tabloların hazırlanmasında özetlenmiştir.

Bir mali müşavir için çalışma olanakları hem kamu hem de özel sektörde bulunabilir. Bir mali muhasebecinin görevleri, doğrudan bir şirket veya kuruluş için değil, kendisi için çalışan bir genel muhasebecinin görevlerinden farklı olabilir.

Finansal muhasebe bilgi sistemi; bankacılar, yatırımcılar, tedarikçiler, kamu ve devlet gibi dış bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılar. Bu bilgilere; kredi vermek, tahvil çıkartmak, hisse senedi almak-satmak, vergi matrahını belirlemek için ihtiyaç duyulmaktadır.

Finans Muhasebesinin Önemi

Mali yani finansal muhasebe, tüm şirketler için önemlidir. Küçük işletme sahipleri için finansal muhasebenin önemi bazen fark edilmez. Finansal muhasebe işlemlerin kaydedilmesinde faydalıdır. Bu işlem defter tutmak olarak da bilinir. Tüm küçük işletme sahipleri, işletme faaliyetlerinin kaydını tutmak için muhasebe prosedürünü benimser. 

Finansal muhasebe çift giriş yöntemini kullanır. Her işlem tarafları etkilediğinden bu yeni bir şey değildir. Sonuç olarak, çift giriş sistemi iki hesabı etkiler. Bu, işin faaliyetlerine açık ve metodolojik bir yaklaşım sağlar. Bu anlamda finansal muhasebe son derece faydalıdır.

Etiketler:

Gönder