Hizmet Şartları

Taraflar

 

a. Kobi Vadisi bilişim hizmetleri Bundan böyle "Kobi Vadisi Ön Muhasebe" veya "KVÖM" olarak anılacaktır.

b. Kobi Vadisi uygulamasına üye olan internet veya cep telefonu/tablet kullanıcısı. Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.

 

Sözleşmenin Konusu

 

Bu sözleşmenin konusu KVÖM uygulamasından üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

a. Üye, KVÖM tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kobi Vadisi'nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

b. Üye, KVÖM uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

c. KVÖM uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kobi Vadisi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kobi Vadisi'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

d. KVÖM, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, KVÖM uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kobi Vadisi'nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

e. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

f. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Kobi Vadisi'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Kobi Vadisi'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

g. KVÖM mobil ve web uygulaması yazılım ve tasarımı KVÖM mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu uygulamada adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

h. KVÖM tarafından uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, uygulamaya erişilen tarih ve saat gibi bilgiler toplanabilir.

i. KVÖM, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Üyenin yeni sözleşme koşullarını kabul etmemesi halinde feshetme hakkı saklıdır.

j. KVÖM, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mesajları ve cep telefonlarına bilgilendirme kısa mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme mesajlarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme kısa mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye e-posta ve/veya kısa mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Kullanıcı Ayarları” sayfasından gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

k. KVÖM, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı tarafından uygulamaya yüklenen bilgiler kullanıcıya aittir. KVÖM, kullanıcının girdiği bilgileri önceden onay almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

l. KVÖM, uygulama dahilinde başka sitelere link verebilir. KVÖM, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

m. Üye, KVKK gereğince, kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya KVÖM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. KVÖM üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

İptal/İade

 

İptal talebinizi online olarak veya yardım masasını arayarak gerçekleştirebilirsiniz. İptal talebinden sonraki ay ücretlendirmesi yapılmaz. Ücret iadesi bulunmamaktadır.

 

İhtilaflerin Halli

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul ve Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.